Общи условия на магазин Дечица

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Деводи“ ООД, ЕИК BG205537426, със седалище и адрес на управление: гр. София, Младост 3 333-3-23, наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ и Посетителите и Потребителите на електронен магазин, намиращ се на интернет адрес https://magazindechica.com, наричани по-долу общо  КЛИЕНТ, на платформата за електронна търговия, наричана по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА”.

ІІ. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „Деводи“ ООД
 2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, Младост 3 333-3-23
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от КЛИЕНТИ за територията на РБългария : България, гр. София, Младост 3 333-3-23
 4. Данни за кореспонденция: България, гр. София, Младост 3 333-3-23, телефон 0878255333
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК BG205537426

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://magazindechica.com чрез която КЛИЕНТЪТ има възможност да сключва договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ТЪРГОВЕЦА в платформата стоки, включително следното:

 1. Да извърша регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на ТЪРГОВЕЦА и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключва с ТЪРГОВЕЦА договори за покупко-продажба и доставка на стоките от разстояние, предлагани в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА;
 4. Да извършва всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА;
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА;
 6. Да извършва електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА, достъпна в Интернет;
 7. Да бъде уведомяван за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА в Интернет;
 8. Да упражнява правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. ТЪРГОВЕЦЪТ  в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА организира доставянето на стоките и гарантира правата на КЛИЕНТА, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) КЛИЕНТЪТ сключва с ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://magazindechica.com. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на ТЪРГОВЕЦА в платформата.

 (2) По силата на сключения с КЛИЕНТА договор за покупко-продажба на стоки в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на КЛИЕНТА на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. КЛИЕНТЪТ има право да поправя грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора до ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА.

(3) КЛИЕНТЪТ заплаща на ТЪРГОВЕЦА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА.

Чл. 6. (1) КЛИЕНТЪТ  и  ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от КЛИЕНТИТЕ на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, ако Клиентът е въвел съответното име и парола за достъп.

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, КЛИЕНТЪТ следва да въведе избрани от него данни за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от КЛИЕНТА , чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА, съобразно посочената в него процедура.

(3) С попълване на данните си в потребителската кошница и отбелязване в полето „Прочетох и се съгласявам с общите условия“, преди натискане на бутона „Поръчване“, КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) ТЪРГОВЕЦЪТ потвърждава извършената от КЛИЕНТА поръчка по електронна поща и между него и ТЪРГОВЕЦА възникват договорни отношения.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.  8.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

(1). КЛИЕНТЪТ има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки и услуги на сайта на ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА.

(2). КЛИЕНТЪТ има право да изискава информация за състоянието на своята поръчка.

(3) КЛИЕНТЪТ е длъжен да осигури  възможност за получаване на стоката/услугата и да получи стоката/услугата, заявена в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА.

(4). КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на сайта на ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА .

(5) При извършване на регистрацията и поръчката си КЛИЕНТЪТ се задължава да предостави верни и актуални данни. КЛИЕНТЪТ се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

Чл. 9. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

(1)  ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да прехвърли на КЛИЕНТА собствеността на заявената от него стока и да я достави в срока, упоменат в ПЛАТФОРМАТА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА.

(2) ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до КЛИЕНТА. Информацията служи на ТЪРГОВЕЦА за изпълнение на задължението му, произтичащо от чл. 5 на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

(3)  ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – случайни събития, непреодолима сила, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола му.

V. ПОРЪЧКА. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА

Чл. 10.  КЛИЕНТЪТ използва интерфейса на страницата на ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА, за да сключва договори за покупко-продажба (да прави поръчка) на предлаганите от ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА стоки.

Чл. 11. КЛИЕНТЪТ сключва договора за покупко-продажба на стоките в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА по следната процедура:

 1. Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА.
 2. Избиране на една или повече от предлаганите от ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.
 3. Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на КЛИЕНТА като страна по договора.
 4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 5. Избор на способ и момент за плащане на цената.
 6. Отбелязване в полето „Прочетох и се съгласявам с общите условия“ и натискане на бутона „Поръчване“.
 7. Потвърждение на поръчката от страна на ТЪРГОВЕЦА.

Чл. 12.  (1) Поръчката/ките/ се обработват в рамките на работното време на ТЪРГОВЕЦА от понеделник до петък , между 9 и 18 часа. Поръчки, направени до 14 часа се изпълняват същия ден. Поръчки, направени след 14 часа на текущия ден, в извънработно време на ТЪРГОВЕЦА, събота и неделя, се изпълняват на следващия работен ден.

(2) В случай на изчерпана наличност на поръчан продукт, ТЪРГОВЕЦЪТ уточнява с КЛИЕНТА възможните варианти.

(3) Доставката на потвърдените поръчки се изпълнява с куриерска фирма.

(4) Доставката се извършва само на географската територия на РБългария. Не се извършва доставка в обекти извън тази територия, които според нормите на международното право се считат територия на държавата – посолства, самолети и кораби под бълг. флаг и др.

(5) ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение на доставката, породено от действията на куриер или куриерска фирма.

(6) При невъзможност за доставка на поръчката по вина на КЛИЕНТА, той дължи на ТЪРГОВЕЦА сумата за направените транспортни разходи.

VI. ЦЕНА. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА

Чл. 13. (1) Всички обявени цени от ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА са в български лева, с включен ДДС.

(2) КЛИЕНТЪТ може да заплати цената по следния начин:

В брой с наложен платеж чрез пощенски паричен превод на куриера от куриерската фирма.

Документът, издаден от куриера за услуга Пощенски паричен превод, замества касовия бон и удостоверява направената покупка, съгласно Наредба номер Н-18 от 2006 г.

VII. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Чл. 14. (1) КЛИЕНТЪТ, ако е физическо лице („потребител” съгласно Закона за защита на потребителите), има право да се откажете от сключения с ТЪРГОВЕЦА договор, без да посочва причини за това в срок от 14 дни. Срокът за отказ се определя от датата, на която КЛИЕНТЪТ  или трето лице, различно от куриера е получил(о) стоката.

(2) За да упражни правото си на отказ и да върне стоката, КЛИЕНТЪТ трябва да уведоми за това ТЪРГОВЕЦА.

(3) Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: оригиналната опаковка на стоката да не е нарушена, да не са нарушени производствените пломби и стикери. КЛИЕНТЪТ трябва да предостави  на ТЪРГОВЕЦА  документите за покупка на  стоката.

(4) ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява получената от КЛИЕНТА сума без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която КЛИЕНТЪТ е  информирал ТЪРГОВЕЦА за неговото решение за отказ от договора. При неспазване на срока за връщане на стоката от КЛИЕНТА, ТЪРГОВЕЦЪТ задържа възстановяването на заплатената сума докато не получи обратно стоката от КЛИЕНТА.

(5) Връщането на стоката до ТЪРГОВЕЦА е за сметка на КЛИЕНТА.

(6) Πpaвoтo нa oтĸaз пo aл. 1 нe ce пpилaгa в cлeднитe cлyчaи:

 1. зa дocтaвĸa нa cтoĸи, изpaбoтeни пo пopъчĸa нa пoтpeбитeля или cъoбpaзнo нeгoвитe индивидyaлни изиcĸвaния;
 2. зa дocтaвĸa нa cтoĸи, ĸoитo пopaди cвoeтo ecтecтвo мoгaт дa влoшaт ĸaчecтвoтo cи или имaт ĸpaтъĸ cpoĸ нa гoднocт;
 3. зa дocтaвĸa нa зaпeчaтaни cтoĸи, ĸoитo ca paзпeчaтaни cлeд дocтaвĸaтa им и нe мoгaт дa бъдaт въpнaти пopaди cъoбpaжeния, cвъpзaни c xигиeнaтa или зaщитa нa здpaвeтo;
 4. зa дocтaвĸa нa cтoĸи, ĸoитo cлeд ĸaтo ca били дocтaвeни и пopaди ecтecтвo им ca ce cмecили c дpyги cтoĸи, oт ĸoитo нe мoгaт дa бъдaт oтдeлeни;
 5. зa дocтaвĸa нa зaпeчaтaни звyĸoзaпиcи или видeoзaпиcи или зaпeчaтaн ĸoмпютъpeн coфтyep, ĸoитo ca paзпeчaтaни cлeд дocтaвĸaтa, вĸлючитeлнo и ĸoдoвe зa aĸтивиpaнe нa лицeнзи нa coфтyep, фyнĸции в coфтyep или виpтyaлни cpeдcтвa зa paзплaщaнe;
 6. зa дocтaвĸa нa вecтници, пepиoдични издaния или cпиcaния c изĸлючeниe нa дoгoвopи зa aбoнaмeнт зa дocтaвĸaтa нa тaĸивa издaния.

VІІІ. ИЗΠЪЛHEHИE HA ДOГOBOPA

Чл. 15. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ opгaнизиpa дocтaвĸaтa и пpeдaвaнeтo нa cтoĸaтa нa КЛИЕНТА oт cъoтвeтeн ĸypиep в oпpeдeлeния пpи cĸлючвaнeтo нa дoгoвopa cpoĸ.

(2) Aĸo cpoĸът пo aл. 1 нe e изpичнo yгoвopeн мeждy cтpaнитe пpи cĸлючвaнeтo нa дoгoвopa, Дocтaвчиĸът opгaнизиpa дocтaвĸaтa и пpeдaвaнeтo в paзyмeн cpoĸ.

Чл. 16. (1) КЛИЕНТЪТ тpябвa дa пpeглeдa cтoĸaтa в мoмeнтa нa дocтaвĸaтa и пpeдaвaнeтo и aĸo нe oтгoвapя нa изиcĸвaниятa дa yвeдoми зa тoвa нeзaбaвнo ТЪРГОВЕЦА.

(2) Aĸo КЛИЕНТЪТ нe yвeдoми ТЪРГОВЕЦА, cтoĸaтa ce cмятa зa oдoбpeнa ĸaтo cъoтвeтcтвaщa нa изиcĸвaниятa, ocвeн зa cĸpити нeдocтaтъци.

Чл. 17. ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА нe ce зaдължaвa дa ocигypи нeoбxoдимия cepвиз зa cтoĸaтa.

Чл. 18. Зa нeypeдeнитe в тoзи paздeл cлyчaи ce пpилaгaт пpaвилaтa тъpгoвcĸaтa пpoдaжбa, oпpeдeлeни в Tъpгoвcĸия зaĸoн и Зaĸoнa зaщитa нa пoтpeбитeлитe.

IX. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.  19.  (1) ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА предприема мерки за защита на личните данни на КЛИЕНТА съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на клиентите, ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от клиентите в момента на регистрацията.

(3) ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА изисква от КЛИЕНТА въвеждане само и единствено на данни, които служат за изпълнението на договора и издаване на прилежащите платежни и информационни документи.

(4) КЛИЕНТЪТ се съгласява, че ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към клиента, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки.

(5) КЛИЕНТЪТ се съгласява, че Доставчикът в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на клиента при използването на електронния магазин на търговеца в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА.

Чл. 20. (1) Във всеки момент, ТЪРГОВЕЦЪТ в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА има право да изисква от клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) КЛИЕНТЪТ носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите.

Чл. 21. КЛИЕНТЪТ се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от клиента.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 22. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ и КЛИЕНТЪТ в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) ТЪРГОВЕЦЪТ и КЛИЕНТЪТ се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 23. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между ТЪРГОВЕЦА в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА и КЛИЕНТА, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДЕЧИЦА се счита за уведомяване на потребителите за измененията.